Privacybeleid

In dit privacy reglement leest u hoe in de praktijk wordt omgegaan met uw privacy gevoelige gegevens.

Acupunctuur Praktijk Gita Perotti hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

En volgt de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy en dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, adviezen en persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Indien van toepassing worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen

Dit betekent onder meer dat ik:
• mij houd aan mijn wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, met uitzondering van waarnemend collega’s. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels. Stagiaires mogen uitsluitend na uw expliciete toestemming aanwezig zijn tijdens uw consult en inzage hebben in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

• Voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en deze aan u kan sturen (zie hieronder);
• Om andere zorgverleners (zoals huisarts) te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• Voor het uitschrijven van recepten. Hiervoor kunnen uw NAW gegevens en geboortedatum noodzakelijk zijn;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
• Om u (per e-mail of gewone post) te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw expliciet om toestemming vragen.

Privacy en uw zorgnota

Op de factuur die u van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw klantnummer en geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling en de daarbij behorende prestatiecode: 24104 Consult Chinese Geneeskunde/Acupunctuur

Privacy op de website

Op mijn website maak ik gebruik van een contactformulier. De hier ingevulde gegevens (naam en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Op de website www.deacupunctuurpraktijk.nl worden geen tracking cookies gebruikt en bezoekersdata wordt geanonimiseerd.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers wordt beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De bewaartermijn is 20 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de laatste vastlegging in uw dossier heeft plaatsgevonden. 

Uw rechten

U heeft als betrokkenen, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, verwijdering, wijziging en beperking, het indienen van een klacht bij de toezichthouder, het intrekken van toestemming. Een volledig overzicht van rechten en aanvullende bepalingen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u een verzoek aan mij richt in het kader van een van de bovenstaande rechten, ontvangt u binnen zes weken een reactie op uw verzoek

© Acupunctuur Praktijk Gita Perotti | KVK: 51079488